Zaloguj się

Zaloguj się

Zarejestruj się Zapomniałem hasła
Pomoc | Dodaj firmę | 04 październik 2023

Regulamin

REGULAMIN I POSTANOWIENIA UMOWY
świadczenia i korzystania z usług w serwisie www.centrumdrewna.pl


§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu www.centrumdrewna.pl oraz określa postanowienia zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług reklamowych.
2. Wszyscy użytkownicy usługi (dalej „Zamawiający”) zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Zamawiającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług serwisu www.centrumdrewna.pl.           
Z serwisu mogą korzystać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i prywatne dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.Zamawiającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług serwisu www.centrumdrewna.pl. Z serwisu mogą korzystać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i prywatne dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
4. Charisma sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od Zamawiającego przedstawienia dokumentów identyfikujących jego status prawny lub umocowanie osób go reprezentujących, 
5. Wykonawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest podmiot świadczący usługi w ramach serwisu www.centrumdrewna.pl to jest: Charisma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 54-404), przy ulicy Belgijskiej 34, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  NIP 8943005883 , REGON 021325941, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.
6. Usługa świadczona w serwisie www.centrumdrewna.pl jest umową reklamy, zamieszczaną w określonej formie, na serwisie www.centrumdrewna.pl. Serwis ten dostępny jest pod adresem www.centrumdrewna.pl.
7. Zamawiający ma prawo uzyskania od Wykonawcy niezbędnych informacji na temat standardów technicznych, limitów i dostępności świadczonych usług reklamowych objętych ofertą Wykonawcy i zawierając umowę oświadcza, że informacje te akceptuje i znany jest mu standard wykonywania usług przez Wykonawcę.
8. Korzystanie przez osoby trzecie z danych i treści umieszczonych w serwisie www.centrumdrewna.pl w zakresie przekraczającym dozwolony prawem użytek, w szczególnie ich przetwarzanie, rozpowszechnianie lub rozporządzanie nimi bez zgody Charisma Sp. z o.o. jest zabronione
9. Miejscem świadczenia usług przez Wykonawcę jest siedziba Wykonawcy

§2
Szczegóły reklamy

1. Charisma nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie www.centrumdrewna.pl.
2. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do celów sprzecznych z charakterem i przedmiotem serwisu. Zabrania się zamieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm, zamieszczania niedozwolonej reklamy porównawczej, używania wyrazów niecenzuralnych, zamieszczania ofert i ogłoszeń o treści sprzecznej z polskim, europejskim bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe, religijne w tym treści treści pornograficznych, wulgarnych oraz zamieszczania nieprawdziwych informacji, które będą wprowadzały w błąd osoby korzystające z serwisu.
3. Dodatkowo zabrania się umieszczania w serwisie ogłoszeń związanych z pracą w Internecie (wysyłanie/odbieranie wiadomości emaili, klikanie w banery, piramidy internetowe, itp.) bez uzyskania zgody Wykonawcy udzielonej wprost.
4. Zamawiający nie powinien umieszczać treści narażających Wykonawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody a w przypadku jej wystąpienia jest odpowiedzialny za naprawienie szkody.
5. Charisma zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
6. Prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Charisma zamieszczonej na serwisie www.centrumdrewna.pl
7. Podstawową część reklamy stanowią wpisy informacyjne zawierające podstawowe dane teleadresowe firm, takie jak: Nazwa firmy, adres oraz numer telefonu.
8. Wpisy informacyjne uzupełniane o dodatkową treść oraz elementy podlegają indywidualnej wycenie.|
9. Zamawiający oświadcza, że posiada na wyłączność całość autorskich praw majątkowych lub konieczne licencje do wszystkich elementów podlegających publikacji w ramach niniejszej umowy, mających charakter utworu w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz konieczne prawa własności przemysłowej do elementów posiadających charakter własności przemysłowej (jeśli takie elementy są publikowane), lub ma prawo swobodnego dysponowania nimi lub korzystania z nich bez ograniczeń; a prawa do tych elementów nie są obciążone prawami osób trzecich, jak również rozpowszechnianie ich nie narusza praw osób trzecich
10. Zamawiający oświadcza, że jest twórcą elementów o charakterze dzieł autorskich będących przedmiotem publikacji objętej niniejszą umową (jeśli takie elementy są publikowane), albo posiada od ich twórców nieograniczone w czasie upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych wraz z prawem dalszego upoważnienia osób trzecich, oraz uzyskał od twórców pisemne nieograniczone w czasie zobowiązanie do powstrzymywania się przez nich od wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do tych dzieł.
11. Zamawiający zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii a w przypadku publikacji wizerunków prywatnych osób trzecich zobowiązany jest do pozyskania pisemnej zgody na publikację wizerunku.
12. Wszelkie dane Zamawiającego wprowadzone do serwisu www.centrumdrewna.pl stanowią integralną część katalogu firm www.centrumdrewna.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.
13. Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu www.centrumdrewna.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO). W przypadku, gdy Zamawiający korzystając z usługi w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, zobowiązany jest zapewnić zgodę osób, których te dane dotyczą na takie działanie oraz spełnić warunki określone w przepisach stosownych ustaw.
14. Skorzystanie z usług reklamowych serwisu www.centrumdrewna.pl jest jednocześnie zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną, na podany adres, wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie ich informacji przez firmę Charisma na zasadach określonych przepisami ustawy.
15. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu firm www.centrumdrewna.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Usługobiorcy do celów marketingowych przez Charisma.
16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rezultaty publikacji zleconych treści, z tym, że ma prawo ich wycofania w każdej chwili, z zastrzeżeniem postanowień o związaniu umową, cenie i zasadach rozwiązywania umowy. Wniosek o wycofanie reklamy Zamawiający składa na adres: Centrum Drewna, ul.Gajowa 55/5, Wrocław 50-521. W takim przypadku Wykonawca doprowadzi do usunięcia z serwera ogłoszenia lub reklamy Zamawiającego w najbliższym możliwym terminie z uwzględnieniem jego możliwości technicznych, organizacyjnych i wymogów nałożonych przepisami obowiązującego prawa, nie później jednak niż 7 dni od dnia doręczenia mu takiego żądania.
17. Wykonawca nie gwarantuje, że usługa zostanie wykonana według sugestii Zamawiającego wykraczających poza ofertę.
18. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wielokrotne pobranie ze strony internetowej, wskazanej przez Zamawiającego, materiałów, treści i informacji do celów realizacji umowy i jednocześnie udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na pobrane dane w zakresie ich przystosowania do formy reklamowej, publikacji i rozpowszechniania w produktach i usługach objętych zawartą umową.
19. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy poprzez niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogących mieć wpływ na świadczenie usług.
20. Wykonawca zastrzega prawo do jednostronnego nieznacznego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji serwisu www.centrumdrewna.pl, w którym zamieszczane są reklamy Zamawiających, co nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty pełnego wynagrodzenia.
                                          

§3
Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy reklamy dochodzi w chwili dotarcia do Wykonawcy podpisanego oświadczenia od Zamawiającego o treści, z której wynika, że usługobiorca zamawia reklamę w serwisie www.centrumdrewna.pl. w uzgodnionej cenie wraz z potwierdzeniem o którym mowa w § 3. Wykonanie usługi rozpoczyna się w momencie otrzymania ustalonej w momencie zawarcia Umowy opłaty za usługę, najpóźniej do 24 godzin po zaksięgowaniu wpłaty.
2. Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie www.centrumdrewna.pl wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego.
3. Potwierdzeniem zawarcia umowy są :
- wiadomość elektroniczna e-mail z danymi osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia
- Fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Zamawiającego wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
4. Osoba zawierająca umowę o zamieszczenie reklamy na serwisie www.centrumdrewna.pl oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Zamawiającego i zobowiązuje się pokryć szkodę Charisma Sp. z o.o. w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości Umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Zamawiającego lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego.
5. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i postanowieniami umowy świadczenia i korzystania z usług w serwisie www.centrumdrewna.pl dostępnymi na stronie głównej serwisu www.centrumdrewna.pl/regulamin a zawarcie umowy stanowi jednocześnie potwierdzenie pełnej akceptacji niniejszego regulaminu.
6. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowę zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, chyba, że co najmniej na 30 dni przed upływem 12 miesięcy, na jaki została zawarta, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o rezygnacji z kontynuowania umowy. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem, w którym przypada koniec okresu oznaczonego Umowy.
7. Płatność za usługę w okresie przedłużonym wynosi równowartość wynagrodzenia umownego z §4 pkt. 1
 

§4
Płatności

1. Zamawiający jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej w momencie zawarcia Umowy opłaty za usługę w terminie do 7 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy. Umowne wynagrodzenie jest powiększane o należny 23% podatek VAT. Opłata ta naliczana jest oddzielnie za każde 12 miesięcy świadczenia usługi
2. Charisma Sp. z o.o. po zawarciu umowy wysyła zamawiającemu dokument pro-forma, w którym przedstawia wysokość umownego wynagrodzenia wraz z ustalonym terminem płatności. Dokument zawiera numer rachunku bankowego Charisma Sp. z o.o. i stanowi dla Zamawiającego podstawę do płatności wynagrodzenia.
3. Dopuszczone jest wysłanie dokumentu pro-forma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu na dane kontaktowe podane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Charisma jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, oraz wystawienia faktury VAT.
5. Zamawiającemu na adres email zostanie wysłana faktura VAT podpisana certyfikowanym podpisem elektronicznym w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania z środków na za usługę na rachunku Wykonawcy (uznanie rachunku Zamawiającego przez Bank Wykonawcy)
6. Okres opóźnienia płatności liczony jest od momentu braku wpływu ustalonej płatności w terminie do 7 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy lub w terminie uzgodnionym indywidualnie.
7. Strony uzgadniają, że w razie opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego kwot wynikających z Umowy, Charisma Sp. z o.o. obciąży Zamawiającego zarówno kwotą stanowiącą wartość Umowy, jak i należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§5
Odstąpienie od Umowy
, wypowiedzenie umowy
1. Umowa o zamieszczenie reklamy na serwisie www.centrumdrewna.pl zgodnie z zapisami paragrafu 3 zawierana jest na okres 12 miesięcy po upływie których ulega automatycznemu przedłużeniu na warunkach określonych w §3 pkt. 6
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zwrotu kosztów dotychczas wykonanych usług i bez podania przyczyny w terminie do 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Przypominamy, że 10-dniowe prawo (zob. art. 1 ust. 2 UOchrPrKonsum) do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów dotyczących usług, których wykonywanie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia. Rozpoczęcie realizacji usługi reklamy i wirtualnej wizytówki następuje w przeciągu 2 godzin od momentu zawarcia umowy, nie kwalifikuje się więc do terminu 10-dniowego.
3. Wykonawca ma prawo odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od już zawartej umowy w terminie 10 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego (o którym mowa w § 3 pkt. 3) , w przypadku, gdy Zamawiający w dniu podpisania umowy miał względem Wykonawcy wymagalny dług finansowy z jakiegokolwiek tytułu; lub nie dostarczył terminowo koniecznych materiałów lub informacji a w takim przypadku w z punktu widzenia przeciętnego uczestnika obrotu gospodarczego dalsze wykonywanie usługi lub spełnienie jej celu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione lub może narazić Wykonawcę na poniesienie szkody.
4. Wykonawca ma prawo odmówić zawarcia umowy w terminie do 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia lub odstąpić od niej w dowolnym czasie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadkach uzasadnionych na zasadach kodeksu cywilnego, w razie istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków szczegółowych określonych w § 2.
5. Strony nie przewidują umownej możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy.
6. W przypadku automatycznego przekształcenia umowy terminowej w umowę zawartą na czas nieokreślony, umowa ta może być wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec upływu odpowiednio każdego pełnego 12. miesięcznego okresu wykonywania usługi, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie.
Zamawiający może zastrzec obowiązek wcześniejszego zakończenia przez Wykonawcę świadczenia usługi jednak nie wpływa to proporcjonalnie na zmniejszenie ceny usługi a Zamawiający jest zobowiązany do poniesienia pełnej jej wysokości. W takim przypadku Wykonawca doprowadzi do usunięcia z serwera ogłoszenia lub reklamy Zamawiającego w najbliższym możliwym terminie z uwzględnieniem jego możliwości technicznych, organizacyjnych i wymogów nałożonych przepisami obowiązującego prawa.
7. Żądanie przez Zamawiającego zmiany formy, treści lub warunków technicznych wykonywania umowy poczytuje się za jej wypowiedzenie. Żądanie publikacji ogłoszenia lub reklamy w nowej formie, treści lub na nowych warunkach uznaje się za żądanie zawarcia nowej umowy.

§6
Reklamacje

1. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Wykonawcę usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta www.centrumdrewna.pl pocztą elektroniczną na adres biuro@centrumdrewna.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane szczegółowe firmy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Zamawiający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia chyba że rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od otrzymania dodatkowych informacji, zgodnie z ust. 6 poniżej.
5. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
6. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania zobowiązań finansowych Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu ceny. Strony wyłączają możliwość dokonywania wzajemnych potrąceń.


§7
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Zamawiającego
jak również za nieprawidłowo oznaczoną przez Zamawiającego treść, ilość lub formę danych podlegających publikacji.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Zamawiającego, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis www.centrumdrewna.pl
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu, spowodowanych zdarzeniami niezawinionymi przez Wykonawcę, takich jak np. awarią sieci Internet, utratą danych na skutek bezprawnych działań osób trzecich.
4. Strony przyjmują zasady doręczeń określone w aktualnie obowiązujących przepisach kodeksu postępowania cywilnego stosowanych odpowiednio, chyba, że co innego wynika ze szczegółowych postanowień niniejszego regulaminu.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.
6. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy, a w szczególności: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu www.centrumdrewna.pl/regulamin
8. Wykonawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu, bez podawania przyczyn z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Usługobiorcę. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej serwisu www.centrumdrewna.pl, w takiej formie i sposób, że Zamawiający mógł zapoznać się z ich treścią .

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie głównej serwisu www.centrumdrewna.pl, a Zamawiający jest zobowiązany do kontroli zmian Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 1 listopada 2010 r.
Ostatnia zmiana Regulaminu 23 kwietnia 2012 r.


Copyright 2008-2010 Charisma Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

Najczęściej wyszukiwane

więcej